วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566   ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด/สารเสพติด วิธีหลีกหนียาเสพติด ผลร้ายต่อสุขภาพของการใช้กัญชา อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และร่วมกันเดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของยาเสพติดที่จะส่งผลเสียต่อชีวิตและอนาคตของคนในครอบครัว