1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

5. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

6. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

7. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

8. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562