24 พ.ค. 65  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ร่วมประชุมเพื่อวางแผน และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

โดยมี นายสมพงษ์ อินธิแสง ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ เวลา 9.00 - 12.00 น.

 46847