รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน