การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
        ได้จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง(SelfAssessmentReport :SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังนี้

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
        ปฐมวัย
        การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

61SARปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 62SARปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน 63SARปฐมวัย 63SARขั้นพื้นฐาน