การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
        ได้จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง(SelfAssessmentReport :SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังนี้

    รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560
        ปฐมวัย
        การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561
        ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
        ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน


    รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
        ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน