การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
        ได้จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง(SelfAssessmentReport :SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจําทุกปี ดังนี้

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565

ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน