ที่ตั้งโรงเรียน

127 หมู่ 5  ต.บ้านแป้น  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230

 หมายเลขโทรศัพท์  -

 

ผู้ดูแลระบบ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ายไพศาล ยามะโนภาส
0850122610
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายวิรวัฒน์  ไพใหล
0801899994
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รับผิดชอบข่าว
1. นายชวลิต ครโสภา
2. นางจารุณีย์ ไพใหล
3. นางสาวพิมพรรณ สายประศาสน์
4. นางสาวไพจิตรจุฑา สุวรรณวิเศษ