ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง   ตั้งอยู่เลขที่  127  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแป้น  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร    รหัสไปรษณีย์ 47230

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-9940-00386-26-5 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   

โทรศัพท์  -     E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website: www.banpan.ac.th  

เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สน. 1075  เลขที่ 1025  ระวาง 5843III  แผ่นที่ 51 เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่  2 งาน  4 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  บ้านแป้น หมู่ที่ 5  และบ้านแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประมาณ 35 กิโลเมตร

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

เดิมโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสาขาบ้านนาแก้ว  (นาแก้ว  1 นาแก้วพิทยาคม)  ปี พ.ศ. 2475  ฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำจึงได้ยุบโรงเรียนนี้ลงชั่วคราว

ต่อมาเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2475  ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นอีกและแต่งตั้งนายบุญทัน ไขไพวัน  (นายธงชัย ไขไพวัน)  มารักษาราชการแทนครูใหญ่โดยอาศัยวัดสุทธานิวาสบ้านแป้น  เป็นสถานศึกษาเล่าเรียน จนถึงวันที่  5  กุมภาพันธ์  2484  ในระหว่างที่ นายหมอก  นารถโคษา  ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่นั้น  ได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวรจนแล้วเสร็จในที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบัน  และได้ขนานนามโรงเรียนใหม่นี้ว่า   “โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2541  

ปัจจุบันมี  นายประสพชัย แก้วยะลุน ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ดำรงตำแหน่ง

1.

นายบุญทัน ไขไพรวัลย์

2475 - 2476

2.

นายบุญมา จันดาวงศ์

2476 - 2478

3.

นายสม แสนสำโรง

2478 -  2481

4.

นายหมอก นารถโคษา

2481 -  2484

5.

นายบัวอ่อน พรหมสาขา ณ สกลนคร

2484 -  2488

6.

นายสุทน ราชกรม

2488 -  2488

7.

นายหมอก นารถโคษา

2488 - 2491

8.

นางสาวกาญจนา อุตกฤษณ์

2491 - 2500

9.

นายธงชัย ไขไพรวัน

2500 -  2506

10

นายกาสินธุ์ ลาดสุวรรณ

ม.6

2500 -  2508

11.

นายมงคล โนยะราช

ป.กศ

2508 - 2512

12.

นางสาวบุญปัน วงศ์เทพ 

พ.ม.

2512 - 2515

13.

นายนิทัศน์ เสมอพิทักษ์ 

กศ.บ

2515 - 2515

14.

นายสำเร็จ ศรีทอง 

พ.ม.

2515 - 2521

15.

นายมงคล นารถโคษา

ป.

2522 - 2536

16.

นายพรพิชัย โนยะราช 

พ.กศ

2536 - 2541

17.

นายสำรอง  เภาโพธิ์

ศษ.บ.

2541 - 2554

18.

นางกษมน มังคละคีรี 

ค.ด.

2554 - 2558

19.

นายธุระกิจ พิมพ์แพง 

ค.ม.

2558 - 2565

20.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

 

ที่

ชื่อ - สกุล

สรรหามาจาก

ตำแหน่ง

1.

นายสมพงษ์ อินธิแสง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานคณะกรรมการ

2.

นายขันทอง แก้วมะ

ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น

รองประธาน

3.

พระอธิการสยามรัฐ 
    ฐิตธมฺโม

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

4.

นางกรณิดา นาคเครือ 

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

5.

นายตรีทศ เพ็งสว่าง

ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

6.

นายสุรจิตร จาเพียราช 

ผู้แทนชุมชน

กรรมการ

7.

นายประพฤติ จาเพียราช 

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

8.

นายวิรวัฒน์  ไพใหล

ผู้แทนครู

กรรมการ

9.

นายประสพชัย แก้วยะลุน

รก.ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและลขานุการ


อักษรย่อ  บ.ป.

ปรัชญา  ปญฺญาว  ธเนน  เสยฺโยความหมายคือ  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

คำขวัญโรงเรียน

ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย

ตราสัญลักษณ์  

LOGOBANPAN[1].PNG

ดวงไฟเปรียบเสมือนความสว่างไสวแห่งปัญญา

ศาลา  เปรียบเสมือนสถานศึกษาเสมือนบ้านของนักเรียนที่มีแต่ความรักความอบอุ่น

หนังสือเปรียบเสมือนแหล่งองค์ความรู้

มือเปรียบเสมือนครู ชุมชน ประสานความสามัคคีด้วยความมุ่งมั่นประคับประคอง

ลูกศิษย์ให้ถึงจุดหมายอย่างมีคุณภาพ

สีประจำโรงเรียน  

สีเขียว  สีเหลือง

สีเขียว    หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความชุมชื้น  แห่งธรรมชาติริมหนองหาร

สีเหลือง  หมายถึง  ความร่มเย็น  ความมีคุณธรรมจริยธรรม

ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชื่อ  นายประสพชัย แก้วยะลุน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์  0879489905     

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศษ.ม การบริหารการศึกษา