การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport :SAR)และตามคําแนะนําของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ใช้ระบบควบคุมภายในในการพิจารณา ดังนี้

   สไลด์การดำเนินการควบคุมภายใน 2565