การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self AssessmentReport :SAR)และตามคําแนะนําของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ใช้ระบบควบคุมภายในในการพิจารณา ดังนี้

    การควบคุมภายใน ปี 2561
 
   การควบคุมภายในปี 2562

    สไลด์การดำเนินการควบคุมภายใน 2562
 
   สไลด์การดำเนินการควบคุมภายใน 2563