การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
   
การดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินฯ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ตามเอกสารที่อ้างอิง

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพปี 2562

    1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

เครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพปีการศึกษา 2562
    1. แบบประเมินด้าน1ระดับปฐมวัยแบบประเมินด้าน1ระดับปฐมวัย
    2. แบบประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน)
    3. แบบประเมิน มฐ 1 ขั้นพื้นฐานแบบประเมิน มฐ 1 ขั้นพื้นฐาน
    4. แบบประเมิน มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบประเมิน มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน


    

ลิงค์แบบประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งคณะกรรมการประเมิน มฐ. การประกันคุณภาพภายใน

ระดับปฐมวัย

มฐ.1  คุณภาพของเด็ก

มฐ. 2 กระบวนการบริการและการจัดการ

มฐ. 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มฐ. 1  คุณภาพผู้เรียน
มฐ. 2 กระบวนการบริการและการจัดการ
มฐ. 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 
เอกสารอ้างอิง

    แนวทางการประเมินคุณภาพ ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)