การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
   
การดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินฯ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ตามเอกสารที่อ้างอิง

เอกสารอ้างอิง
    แนวทางการประเมินคุณภาพ ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพปี 2562
    1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

เครื่องมือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพปีการศึกษา 2562
    1. แบบประเมินด้าน1ระดับปฐมวัยแบบประเมินด้าน1ระดับปฐมวัย
    2. แบบประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน)
    3. แบบประเมิน มฐ 1 ขั้นพื้นฐานแบบประเมิน มฐ 1 ขั้นพื้นฐาน
    4. แบบประเมิน มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบประเมิน มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน