การติดตามผลการดำเนินการ
        ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และนําผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา ได้ดำเนินการดังนี้