การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
        ได้จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 3 ปี  และ แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  ดังนี้

แผนพัฒนา
    แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ  ปี 2561-2563
 
   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ  ปีการศึกษา 2564-2566

 

แผนฏิบัติการประจำปี
    

2562 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 แผนปฏิบัติการประจำปี

*** งบหน้าโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 2564