การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษา และได้ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน  ดังนี้

    มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปี 2562
        มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562