ข้อมูลทั่วไป

        โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง   ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๗  หมู่ที่ ๕    ตำบลบ้านแป้น  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร    รหัสไปรษณีย์ ๔๗๒๓๐
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐-๙๙๔๐-๐๐๓๘๖-๒๖-๕  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   โทรศัพท์  -      E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: www.banpan.ac.th
        เปิดสอน 3 ระดับ  iระดับชั้นปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
        ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สน. ๑๐๗๕  เลขที่ ๑๐๒๕  ระวาง ๕๘๔๓III  แผ่นที่ ๕๑ เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่   ๒ งาน  ๔ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่ ๕  และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

เดิมโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสาขาบ้านนาแก้ว  (นาแก้ว๑ นาแก้วพิทยาคมปี พ.ศ. ๒๔๗๕  ฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำจึงได้ยุบโรงเรียนนี้ลงชั่วคราว  ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๔๗๕  ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นอีกและแต่งตั้ง นายบุญทัน ไขไพวัน  (นายธงชัย ไขไพวันมารักษาราชการแทนครูใหญ่ โดยอาศัยวัดสุทธานิวาสบ้านแป้น  เป็นสถานศึกษาเล่าเรียน จนถึงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๔๘๔  ในระหว่างที่ นายหมอก  นารถโคษา  ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่นั้น  ได้ขอความร่วมมือกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร จนแล้วเสร็จในที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบัน  และได้ขนานนามโรงเรียนใหม่นี้ว่า   โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  และเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๑  
              ปัจจุบันมี  นายธุระกิจ พิมพ์แพง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา