วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นข้อคิดให้แก่นักเรียนในการดำเนินชีวิต อีกทั้งช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครู นักเรียน และผูปกครอง