วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565  คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนบูชาครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ด้วยความรักความปรารถนาดี และให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

650609 135