วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมภาวะผู้นำ

2565 9