27 พ.ค. 2565  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

 

270565 39