24 พ.ค. 2565  พระใบฎีกาสยามรัฐ ฐิตธมฺโม มอบเงินสมทบก่อสร้างหลังคาทางเดินบริเวณหน้าอาคาร 3 จำนวน 1,500 บาท ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ พระใบฎีกาสยามรัฐ ฐิตธมฺโม ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เมตตาต่อนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู

 

S 3006504