23 พ.ค. 2565 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2565

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ดร.กษมน  มังคละคีรี ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น และ ศน.เปรม  ปรีดิ์ธอนันต์ ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มาติดตามและให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

 S 2973742