21 มี.ค. 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแเป็นสามัคคีราษฎร์บำรุง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2565 จำนวน 22 ทุน  ทุนละ 200 บาท

จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย, สาระวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ฝ่ายรักษาความสงบตำบลบ้านแป้น และสมาคมครูโพนนาแก้ว 

        ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเป็นอย่างสูง _/\_