21 มี.ค. 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปิดภาคเรียน และรับทราบรายงานการปฏิบัติงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564