โรงเรีบยบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์2564 126