โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีผู้ใหญ่ใจดีในรัฐแคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา ได้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 20 ทุน และสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มีรายนามผู้ใหญ่ใจดี ดังนี้

1. คุณพรทิพย์  พงษ์พาลี บริจาคเงิน 10,400 บาท

2. เด็กหญิง Lala (ลาล่า)  แสงโสด และครอบครัว บริจาค 3,000 บาท

3. คุณพัชรา  ศรีเอี่ยมบริจาค 3,000 บาท

4. คุณอนงค์ลักษณ์  ราชพิลา บริจาค 3,000 บาท

5. คุณสุภาวดี  ปริญญารัตนเมธี บริจาค 1,280 บาท

6. คุณดวงพร  อุ่นหล้า บริจาค 900 บาท

7. คุณณฐพรรณ  เล็กอุทัย บริจาค 600 บาท

    ทางโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน รวมทั้งคุณครูจุฑาทิพย์  ศรีษะเนตร และคุณยายครองฤทธิ์  สงวนสิน ที่เป็นสะพานบุญในครั้งนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาล ให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยครับ ขอบพระคุณครับ