11 กุมภาพันธ์ 2564 นายธุระกิจ พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ สฟป.สกลนคร เขต 1 ว่าที่ รต.นิพนธ์  บรรพสาร นายเปรม  ปรีดิ์ธอนันต์

และนายปริญญา  ขาวประภา ได้ออกนิเทศและได้เยี่ยมชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานของ ครูวิรวัฒน์  ไพใหล โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง คุณครูมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนการสอน ตามกระบวนการขั้นการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานได้อย่างเป็นธรรมชาติ เน้นให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดโดยการสะท้อนคิดด้วยคำถามสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามที่กำหนด โดยได้แนะนำเพิ่มเติมในขั้นการสะท้อนคิดควรมีระยะเวลาให้นักเรียนได้มีเวลาใคร่ครวญเพื่อฝึกกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน

 S 28778518