การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหารเงินงบประมาณ
    O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
    O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
    O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
    O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี