การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหารงาน
    O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
    O11 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
    O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
    O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    O17 : E-Service