การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
    O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    O40 : รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
    O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี