ผลสอบ O-NET

ปี 2560 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 ปี2560

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ม.3 ปี2560

ปี 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปี 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3