6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชั้นเรียน และแสดงศักยภาพทักษะ ความสามารถของนักเรียนผ่านผลงานต่าง ๆ ที่จัดทำชึ้นระหว่างเรียน

 Untitled