17  กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษานิเทศก์ สฟป. สกลนคร เขต 1 นายธนศักดิ์ จันทร์พรม นายเปรม ปรีดิ์อนันต์ และนายปริญญา ขาวประภา  ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1.นิเทศคุณภาพการสอนสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานโดยใช้กระบวนการ PLC 2.นิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 3.นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

S 4243468