1 กุมภาพันธ์ 2564 มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 โดยมีทุน 2 ประเภทคือ ทุนประพฤติดีตามเกณฑ์ประเมินกิจกรรม ปปช.สพฐ.น้อย(โรงเรียนสุจริต) 11 ทุน โดยให้นักเรียนที่มีคะแนนประเมินสูงสุดห้องละ 1 ทุน ทุนละ 200.- จากเงินกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านแป้นฯ และทุนทั่วไป(ประพฤติดี เรียนดี ยากจน) 12 ทุน จากทุนกองทุนหมู่บ้านและกองทุนกำนันผู้ใหญ่บ้านพิจารณาโดยให้ครูประจำชั้นเสนอรายชื่อมาห้องละ 2 คน แล้วให้คณะกรรมการ(ครูหัวหน้ากลุ่มงาน) คัดเลือกภาพรวมไม่แบ่งเป็นชั้น ก่อนการมอบทุนนายประพฤติ  จาเพียราช ตัวแทนกองทุนเพื่อการศึกษาฯ ผู้ใหญ่ขันทอง แก้วมะ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้โอวาทแสดงเจตนารมณ์ จากนั้นได้มอบทุนการศึกษา โดยมี นายสมพงษ์ อินธิแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่ขันทอง แก้วมะ. ผู้ใหญ่นิมิต ภักดีสวัสดิ์ นายประพฤติ จาเพียราช คณะกรรมการสถานศึกษาและ ผอ.ธุระกิจ พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมทั้งหมด 23 ทุน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

 S 3350569