21 มกราคม 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ แนวคิดเชิงคำนวณ หรือ CT มาคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยเกม

S 2957332