15  ตุลาคม 2563 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ.ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา และ มอบเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

95949