14  ตุลาคม 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวรณโรงเรียน วัดสุทธานิวาส และภายในหมู่บ้าน  บ้านแป้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 44583