29 กันยายน 2563 นางชื่นทิพย์  อินธิแสน นางจิตรสวาท  คูสกุลรัตน์ ได้มอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างมาก

 380508