17 กันยายน 2563 นายวิรวัฒน์ ไพใหล และครูที่รับผิดชอบ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย นักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเพื่อกำหนดมาตราการดำเนินการ ด้วย Google Classroom ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

21610