9 กันยายน 63 นายธุระกิจ  พิมพ์แพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นายสมพร หลิมเจริญ และ นางสาวโชติกา  กุณสิทธิ์ ผู้นิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

S 112009233