20 ส.ค. 63 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา