8 กันยายน 2563 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมกันประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง

 

S 111779847