26 สิงหาคม 2563 คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมนำเสนอโครงานคุณธรรมแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำไปประะพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ