6 ส.ค. 63 รพ.สต.โพนบก ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ได้มาจัดอบรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบื้องต้น โดยให้นักเรียนชิม คัดแยก และบอกประโยชน์ของสมุนไพร รวมทั้งการทำยาหม่องด้วยสมุนไพรโดยมีโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร เข้าร่วมอบรมด้วยในครั้งนี้

 

 

1

กิจกรรมการคัดแยกสมุนไพร

2

 

รับฟังสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ

3

 

กิจกรรมทำยาหม่องสมุนไพร

4

 

นำเสนอผลงาน

5

 

ภาพถ่ายร่วมกับวิทยากร