การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย
        O1 โครงสร้าง
        O2 ข้อมูลผู้บริหาร
        O3 อํานาจหน้าที่
        O4 แผนพัฒนาสถานศึกษา
        O5 ข้อมูลการติดต่อ
        O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
        O8 Q&A
        O9 Social Network