การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
    การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
    O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี