การดำเนินการตามแผน
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  ให้ดำเนินการดังนี้
    1. บันทึกขอนุมัติโครงการ
    2. ฟอร์มโครงการ/กิจกรรม
    3. บันทึกขออนุมัติการดำเนินงาน
    4. บันทึกยืมเงิน (ถ้ามี)
    5. ฟอร์มสัญญายืม (ถ้ามี)
    6. บันทึกส่งใช้เงินยืมเงินอุดหนุน (ถามี)
    7. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม